بنــام یگــــــــانه حســابــــرس عــادل خدمات قابل ارائه گروه به این شرح است : حسابرسی مالی ، حسابرسی مالیاتی ، مشاوره مالیاتی ، معرفی حسابدار ، انجام پروژه های حسابداری ، اصلاح حساب ، تهیه صورتهای مالی ، تهیه اظهارنامه مالیاتی ، تهیه اظهارنامه ارزش افزوده جهت انجام مشاوره روزهای غیر تعطیل از ساعت 10 الی 21 با شماره 02212 28 0912 تماس حاصل فرمایید حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی - شرايط و نحوه اعتراض به برگ تشخيص

فصل يكم  : اعتراض به برگ تشخيص

 بند 1 - شرايط و نحوه اعتراض به برگ تشخيص

در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود ، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي و يا دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ذيربط مراجعه و با تكميل فرمهاي مخصوص و ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد .

بند 2 - تكليف واحد مالياتي در موارد ابلاغ قانوني برگ تشخيص ماليات

در صورتي كه برگ تشخيص ماليات به دليل عدم حضور مؤدي در نشاني قانوني يا استنكاف
از دريافت آن و يا به هر دليلي به صورت قانوني ابلاغ شده باشد ، واحد مالياتي مربوط مكلف است نسبت
به ارسال پرونده به دبيرخانه هيأتها (حداكثر ظرف مهلت يك هفته ، پس از گذشت 30 روز از تاريخ ابلاغ مزبور ) اقدام نمايد .

بند 3-  رسيدگي به اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات

اگر مؤدي اعتراض خود را به اداره امور مالياتي ارائه كند ، اداره مزبور مكلف است ظرف مدت 30 روز از تاريخ مراجعه مؤدي به موضوع رسيدگي و به يكي از اشكال زير اتخاذ تصميم نمايد :

الف: در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده مؤدي از طرف اداره امور مالياتي موثر در تعديل درآمد مشمول ماليات تشخيص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدي واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پس از امضاء رئيس اداره امور مالياتي مربوط و مؤدي و ثبت آن ، جهت صدور برگ قطعي (حداكثر ظرف مدت 10 روز( و انجام مراحل وصول ماليات به واحد مالياتي مربوطه ارجاع مي شود .

ب : اگر اداره امور مالياتي دلايل  ابرازي مؤدي را موثر در تعديل درآمد مشمول ماليات تشخيص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدي واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و با امضاء رئيس اداره امور مالياتي مربوط و مؤدي و ثبت آن ،  جهت صدور برگ قطعي (حداكثر ظرف مدت 10 روز ) و انجام مراحل وصول ماليات به واحد مالياتي مربوط ارجاع مي شود .

ج : اگر دلايل ابرازي مؤدي توسط اداره امور مالياتي موثر در تعديل درآمد مشمول ماليات تشخيص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدي واقع نگردد ، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پس از  امضاء رئيس اداره امور مالياتي مربوط و مؤدي و ثبت آن ، (حداكثر ظرف مدت 5 روز )پرونده جهت درخواست تعيين وقت از دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف همين مدت و  انجام امور قانوني بعدي به واحد مالياتي مربوط ارجاع مي شود .

تبصره – در اين مرحله مؤدي مي تواند جهت احاله پرونده براي رسيدگي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي فرم اعتراض مخصوص را تكميل و حداكثر ظرف مدت 10 روز به دبيرخانه هيأتهاي مربوطه ارائه نموده و رسيد دريافت دارد .

بند 4 - مشخصات برگ اعتراض

برگ اعتراض مؤدی باید بر روي فرم خاصي كه به همين منظور تهيه شده و مشتمل بر موارد ذیل مي باشد تنظيم شود :

الف 1 – در خصوص اشخاص حقيقي : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، شماره ملی ، شماره اقتصادي و نشانی دقیق محل سکونت يا محل كار  با ذكرکد پستی و تلفن تماس ، نشاني الكترونيكي (حسب مورد )

الف 2 - در خصوص اشخاص حقوقی :  نام شخص حقوقي ، شماره و تاريخ ثبت ، محل ثبت ، شماره پرونده و شماره اقتصادي ، شماره شناسايي ملي ،  نشانی قانوني ، کد پستی ده رقمي ، تلفن تماس ، دورنگار و نشاني الكترونيكي (حسب مورد) .

ب  – منبع مالیاتی مورد اعتراض .

ج – اداره کل امور مالیاتی ، اداره امور مالیاتی ، واحد مالیاتی .

د- عملکرد سال یا سالهای مورد اعتراض به تفكيك هر سال با ذكر شماره و تاريخ برگ تشخيص يا برگ اجرايي .

هـ – خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق

و – تصاویر و  اسناد و مداركي که به پیوست اعتراض خود ارائه می نماید .

ز – امضاء یا اثر انگشت مؤدی مالیاتی ، یا وکیل تام الاختیار ، یا دارندگان حق امضاء براساس آخرين تصميمات مجمع عمومي مستند به روزنامه رسمي همراه با مهر اشخاص حقوقي .

 بند 5 - نحوه تسليم اعتراض  

فرم اعتراض بايد توسط مؤدي يا وكيل يا نماينده قانوني وي تنظيم گرديده و در قبال اخذ رسيد حسب مورد به اداره امور مالياتي يا دبيرخانه هيأتهاي مربوط تسليم شود . اداره امور مالياتي يا دبيرخانه هيأتها مكلفند  اعتراض مؤدي را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسيد ارائه نمايند .

تبصره - مؤدیان مالياتي كه اعتراض خود را از طريق پست سفارشي ارسال مي نمايند تاريخ تسليم اعتراضيه به پست ، تاريخ تسليم به مرجع مالياتي ذيربط محسوب مي گردد .

 بند 6 - شرايط ارائه اسناد و مدارك همراه اعتراض

مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند برابري رونوشت يا تصوير اسناد و مدارك با اصل مي بايست توسط دبيرخانه و يا اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي گواهي شود در صورتيكه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور  تهيه شده باشد برابري آن با اصل مدارك مي بايست در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران گواهي شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تائید مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود در غیر اینصورت به مدارک ارسالی به سایر زبانها که بدون رعایت مفاد این ماده ارائه گردد در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 فصل دوم : وكيل و ساير اشخاص در حكم مؤدي مالياتي

 بند 7 -  تسليم مدارك دال بر سمت وكيل يا نماينده قانوني مؤدي به هيأت

هر گاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او يا ولي يا وارث یا وصی و یا قیم به عمل آيد تصویر مدارکی که اثبات كننده سمت  وي باشد باید به پیوست آن ارائه گردد .

 بند 8 - انتخاب وكيل و حدود اختيارات وي و تعلق حق تمبر

مؤدي مي تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا ساير اشخاص به موجب سند
رسمی تنظیمی انتخاب نمايد . در اين صورت مي بايست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود .

تبصره 1 - حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود .

تبصره 2 - حق تمبر موضوع ماده 103 ق.م.م  چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد مي بايست پس از محاسبه توسط كارشناس هيأت طبق ماده مذكور از سوي مؤدي پرداخت و رسيد آن تسليم دبيرخانه هيأت شود و در هنگام رسيدگي توسط اعضاء هيأت كنترل گردد .

 بند 9 -  اشخاص مجاز به حضور در هيأت

اشخاص مجاز به حضور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي عبارتند از : شخص مؤدي (درمورد اشخاص حقوقي صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصوير آخرين روزنامه رسمـي ) ، وكيل مؤدي با ارائه وكالت نامه رسمي ، وراث ، كارمند حقوق بگير اشخاص حقوقي با همراه داشتن معرفي نامه از شخص حقوقي با تائيد واحد مالياتي مربوط . ( با ارائه مدارك جهت تشخيص هويت نامبردگان)

 بند10 - منع وكالت اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي وكارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي  و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي خدمت و اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده مؤدي  در جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي حاضر شوند

بند 11 - موارد خودداري از رسيدگي توسط اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي

اعضاء هيأت حل اختلاف مالياتي ، در موارد زير بايد از رسيدگي خودداري نمايند همچنين  مؤدي يا نماينده  اداره امور مالياتي نيز ، مي تواند رد عضو يا اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را درخواست نمايد :

الف – قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي با مؤدي .ب – عضو يا اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي ، قيم يا مخدوم مؤدي باشند و يا مؤدي مباشر يا متكفل امور عضو هيأت يا همسر او باشد .

ج – عضو هيأت يا همسر يا فرزند او ، وارث مؤدي باشد .

د- عضو هيأت – پيش تر – در موضوع اعتراض مؤدي به عنوان عضو يا كارشناس يا گواه يا مأمور مالياتي اظهار نظر كرده باشد .

هـ - بين عضو هيأت حل اختلاف مالياتي و مؤدي و  يا همسر يا فرزند آن ها دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد و يا پيش تر مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم دو سال نگذشته باشد .

و – وجود رابطه شراكت بين عضو هيأت حل اختلاف مالياتي با مؤدي و چنانچه ، مؤدي شخص حقوقي باشد ؛ سهامدار ، نماينده ، يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل يا بازرس قانوني بودن اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي مانع از رسيدگي آنها خواهد بود .

ز – عضو هيأت يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروحه يا مورد رسيدگي باشند .

- در موارد ياد شده ، عضو هيأت با صدور قرار خودداري از رسيدگي ، با ذكر جهت قانوني آن ، از امور  هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ذيربط درخواست مي نمايد تا عضو ديگري را كه از موارد خودداري رسيدگي به دور باشد براي رسيدگي معرفي نمايد . چنانچه ، به هر دليل قانوني امكان تعيين اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي ميسر نباشد ، پرونده براي رسيدگي به نزديك ترين هيأت حل اختلاف مالياتي شهر يا محلي كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود .

فصل سوم : برگ دعوت هيأت (تعيين ، تغيير و ابلاغ وقت رسيدگي ، ارسال پرونده )

 بند 12 - تنظيم برگ دعوت در سه نسخه

برگ دعوت تعيين وقت شده هيأت حل اختلاف مالياتي در سه نسخه تنظیم ، كه نسخه  دوم  پس از ابلاغ به مؤدي جهت اعلام تعيين زمان تشكيل هيأت به امور مالياتي مربوط ارسال می گردد .

بند 13 - تعيين وقت هيأت

دبیرخانه هیات حل  اختلاف مالیاتی مکلف است حداكثر ظرف مدت  5 روز پس از دريافت اعتراض مؤدي نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوط که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشكيل هيأت است اقدام نمايد .

بند 14- ابلاغ وقت رسيدگي به مؤدي با رعايت حداقل فاصله زماني

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مؤدی یا نماینده وی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مالياتي  به آنها ابلاغ
مي گردد . (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدی وموافقت امورهیأت حل اختلاف مالیاتی  ، بديهي است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.)

  بند 15 - اطلاع تاريخ تشكيل جلسه به اعضاء هيأت

دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی  موظف است ، پس از تعيين وقت ، تاريخ تعيين شده را حداكثر تا يك هفته قبل از تشكيل جلسه جهت حضور اعضاء كتباً به اطلاع آنان  برساند .

تبصره - هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمايد با موافقت مسئول امور هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذيرفت .

 بند 16- ابلاغ وقت رسيدگي به وراث در صورت فوت مؤدي

 در صورت فوت مؤدي كليه حقوق و تكاليف مربوط به چگونگي رسيدگي به اعتراض مؤدي به وراث او منتقل مي شود در اين صورت اوقات رسيدگي هيأت بايد به همه وراث ابلاغ شود . عدم حضور وراث ، وكيل يا نماينده قانوني آنها مانع از رسيدگي هيأت نمي باشد .

تبصره -  در موارد فوت یا عزل و استعفای وکیل یا ممنوعیت از وکالت وکیل ، رسیدگی به اعتراض مؤدی به تأخیر نخواهد افتاد .

 بند 17-  تجديد وقت جلسات هيأت

- هر گاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت يك هفته ، وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود . 

 بند 18 - تغيير زمان جلسه رسيدگي

تعويق زمان  جلسه رسیدگی هيأت ، بنا به درخواست كتبي مؤدی برابر فرم مربوط و با تسليم مدارك و دلايل موجه ، پس از بررسي مسئول دبيرخانه هيأت حل اختلاف مالياتي فقط براي يك بار مجاز خواهد
بود . (در موارد استثناء تمديد مهلت رسيدگي منوط به موافقت مدير كل مربوطه خواهد بود . )

تبصره - حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دليل عدم رعايت تبصره 1 ماده 244 ق.م.م  باشد ، نخواهد بود .

 بند 19 - مهلت ارسال پرونده به هيأت حل اختلاف

اداره امور مالياتي ذيربط مكلف است ظرف مدت 72 ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفي نماينده اداره جهت شركت در هيأت به انضمام ادله قانوني در پاسخ به اعتراض مؤدي كتباً در قبال اخذ رسید به دبيرخانه هيأت حل اختلاف مالياتي تسلیم نمايد .

بند 20 -  نقص در پرونده

قبل از تشكيل جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي ،  بررسی لازم توسط دبيرخانه صورت گرفته و چنانچه موارد نقص در پرونده مشاهده شود ، پرونده مذكور بدون طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، به قسمت مربوط ارسال ، تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذيرد .

 بند 21 - تشكيل جلسه خارج از وقت اداري

جلسات هیأت با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و كسب موافقت دفتر نظارت بر هيأتهاي حل اختلاف مالياتي می تواند خارج از وقت اداری تشکیل شود .

 فصل چهارم : قرار ( رسيدگي ، تجديد دعوت ، تأمين  و ... )

بند 22 - صدور قرار رسيدگي و مهلت اجراي آن

هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی يا لزوم بررسي اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار كارشناسي صادر نمايد ، مجري يا مجريان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به رسيدگي به  پرونده مزبور و اجراي كامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند. 

تبصره - چنانچه اجراي قرار مذكور ظرف مهلت تعيين شده امكان پذير نباشد موضوع توسط مجري قرار به دبيرخانه هيأتها منعكس و  اين مدت حداكثر تا 2 ماه توسط هيأت قابل تمدید می باشد .

 بند 23 - لزوم پاراف ظهر گزارش مجريان قرار توسط هيأت صادر كننده

دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مكلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری
قرار ، گزارش ياد شده را جهت كسب نظر به هيأت صادر كننده قرار ارسال نمايد . چنانچه هيأت
مذكور ، گزارش تنظيم شده را كافي به مقصود دانست پس از پاراف ذيل آن مراتب جهت دعوت از مؤدي به  دبيرخانه هيأتها ارسال تا مطابق با بند 14 دستور العمل جاري اقدام گردد در غير اينصورت با اعلام كتبي ذيل گزارش مربوطه ، موارد به كارشناس مجري قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع مي گردد كه  در اينگونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند 22 دستورالعمل جاري اضافه خواهد شد .

 بند 24- شرايط درخواست كارشناس رسمي دادگستري توسط مؤدي

در صورتی که مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارایی ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض
باشد مي تواند ، برابر فرم مربوطه ، اعتراض و درخواست استفاده از خدمات كارشناس رسمي دادگستري را با قبول هزينه آن به دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعلام دارد.

تبصره – دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدي و تعيين كارشناس رسمي دادگستري و اخذ گزارش كارشناس رسمي حداكثر ظرف مدت زمان 60 روز ، نسبت به  احاله پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي جهت صدور رأي  اقدام نمايد .

 بند 25-  تسليم رونوشت گزارش رسيدگي و اجراي قرار به مؤدي

در صورت درخواست كتبي مؤدي ، يا وكيل يا نماينده قانوني وي ،  اداره امور مالياتي يا هيأت حل اختلاف مالياتي موظف است حسب مورد رونوشت جزئيات گزارش را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است و همچنين گزارش اجراي قرار را به وي اعلام نموده و هرگونه توضيحي را كه در اين خصوص بخواهد به او بدهند.

تبصره – چنانچه رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي منجر به صدور قرار اعم از رسيدگي يا رفع نقص شود ابلاغ نسخه ايي از قرار صادره جهت اطلاع مؤدي الزامي مي باشد .

 بند 26- شرايط صدور قرار تأمين مالياتي  قبل از قطعيت

در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود ، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد .

بند 27 - مسئوليت متقاضي قرار تأمين ماليات

در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و مؤدی به موجب رأی قطعی هیأت یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تأمین صادره متحمل خسارتی گردد ، اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تأمین ، برابر قوانین و مقررات مربوط ، مسئول و پاسخگو خواهد بود . و متخلف مورد تعقيب انتظامي مالياتي قرار خواهد گرفت .

 فصل پنجم : راي هيأت (كيفيت ، مشخصات ،  شرايط صدور ، اصلاح )

بند 28 - كيفيت آراء صادره

 رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده ، و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن راي قيد شود .

 بند 29 - مشخصات آراء صادره

رأی صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی باید حاوی نکات ذیل باشد :

الف – شماره رأی با ذکر تاریخ و شماره پرونده 

ب – مشخصات مؤدی مالیاتی و نشاني وي

ج - منبع مالیاتي مورد اعتراض

د – سال مورد اعتراض (سال مورد رسيدگي )        

هـ – خلاصه اظهارات مؤدی و مأمور مالیاتی

و  – كد ملي و كد پستي مؤدي

ز -  ذكر اصول و مواد قانوني مورد استناد در رأي

ح – مأخذ درآمد مشمول ماليات يا مأخذ محاسبه ماليات مورد مطالبه و مورد راي به عدد و حروف 

ط – مشخصات و سمت اعضاي هیأت رسیدگی کننده به همراه امضاي آنها

ي – قيد نظر اقليت در متن رأي

 بند 30 - خودداري از صدور آراء عام و كلي

هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمايند و در مورد جزئيات اعتراض به طور مشخص تعیین  تکلیف نموده و از صدور آراء به صورت عام و کلی خودداری نمایند.

 بند 31 - شرايط صدور راي يا قرار رسيدگي

هیأت حل اختلاف مالیاتی پس  از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می نماید ، مگر اینکه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار ، پرونده جهت مهيا شدن براي صدور رأي به مجريان قرار تحويل مي گردد .

 بند 32 - نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ ماليات رأي صادره

هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی ، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول ماليات يا درآمد مشمول ماليات مورد رأي صورت گیرد ، قبل از صدور برگ اجرايي ، هیأت رأساً به درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و راي را تصحيح مي نماید ، رأی اصلاحي به مؤدی ابلاغ خواهد شد . تسليم رأي اصلي بدون راي اصلاح شده ممنوع مي باشد . آن بخش از حكم موضوع رأي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .

بند 33 - مهلت ارسال راي صادره به اداره امور مالياتي

دبیرخانه هیأت مکلف است رأی صادره را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ صدور به مؤدي ابلاغ و نسخه اي از رأي ابلاغ شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید .

تبصره 1- آراء  صادره در چهار برگ و با امضاء کلیه اعضاء مناط اعتبار می باشد.

تبصره 2-  اداره امور مالياتي و دبيرخانه هيأت نمي توانند پيش از امضاء رأي يا قرار توسط اعضاي هيأت ، آن را به مودي و يا ساير اشخاص تسليم و يا ابلاغ كنند . در صورت تخلف ، مرتكب براي تعقيب انتظامي به دادستاني انتظامي مالياتي معرفي خواهد شد .

بند 34 - لزوم صدور راي در موارد استرداد اعتراض

هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوي مؤدي  در جلسه هيأت ، مي بايست رأی مقتضی مبنی بر تائید درآمد مشمول مالیات را صادر نماید .

 بند 35 - شرايط موكول نمودن صدور راي به اثبات ادعايي ديگر توسط مؤدي

هر گاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت
می تواند با صدور قرار رسیدگی  و تجدید وقت ، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید . و چنانچه  رسيدگي به اعتراض مؤدي  منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است ، رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود . در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یکماه در مرجع صالح اقامه دعوي نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید ، در غیر اینصورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی رسيدگي می شود و رأي مقتضي صادر مي گردد.

 فصل ششم : در مقررات مختلفه هيأت

بند 36 - صدور اوراق مالياتي جداگانه

صدور اوراق مالیاتی به نام افراد متعدد در يك برگ صحیح نمی باشد . در اینگونه موارد باید برای هر مؤدی برگ جداگانه صادر و به نشانی اعلام شده از طرف مؤدی ابلاغ گردد .

بند 37 - شرط رسميت جلسات هيأت

جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو هيأت رسمي است ، لذا در صورت عدم حضور هر يك از نمايندگان مذكور مراتب مي بايست ذيل صورتجلسه قيد شده و پرونده جهت تعيين وقت مجدد عودت شود.راي هيأتهاي مزبوربا اكثريت آراء ، قطعي و لازم الاجرا است ،ليكن نظر اقليت بايد درمتن راي قيد گردد .

تبصره – تشكيل جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نسبت به عملكرد سنوات قبل از اصلاحيه 27/11/1380 ق.م.م از نظر نحوه تعيين اعضاء و تشريفات اداري مربوط به رسميت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحيه خواهد بود . بديهي است حذف مقررات ماده 247 و تبصره هاي آن در خصوص هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر سالب حقوق مؤديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به پرونده هاي مربوط به عملكرد قبل از تاريخ اجراي اصلاحيه مذكور نمي باشد .

بند 38 - شرط انتخاب اعضاي هيأت  

اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و  مجریان قرار کارشناسی نبايد سابقه هيچگونه اظهار نظري در مقام يكي از مأموران مالياتي در خصوص پرونده مؤدي داشته باشند.

 بند 39 - تكليف ادارات مالياتي كه هيأت مستقل ندارند

امور مربوط به هیأت ها در ادارات امور مالياتي که هیأت حل اختلاف مالياتي مستقل ندارند از نظر تعیین وقت و سایر موارد ارجاعی به هیأت ، بر عهده رئیس امور مالیاتی ذیربط می باشد .

بند 40 - طرح دو پرونده مرتبط به هم در يك هيأت

چنانچه دو پرونده مرتبط به هم ، مربوط به یک مؤدی در دو هیأت ذیصلاح مطرح باشد بنا به تقاضای مؤدی و عدم وجود منع قانوني ، رسیدگی لازم  در یک هیأت صورت می گیرد .

بند 41 -  مرجع رسيدگي به اقدامات اجرايي

مرجع رسيدگي به پرونده هاي مالياتي كه به اداره وصول و اجراء ارجاع گرديده و مؤدي نسبت به اقدامات اجرايي و يا به اجراء گذاردن ماليات قبل از قطعيت شكايت دارد ، هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 ق.م.م مي باشد .

 بند 42- مطالبه ماليات از غير مؤدي 

پس از صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات چنانچه برابر ادعاي مؤديان مالياتي ، مطالبه ماليات از غير مؤدي صورت گرفته باشد با تسليم اعتراض مؤدي ، در صورتيكه امكان رسيدگي تشخيص و مطالبه ماليات از مؤدي واقعي با رعايت مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم وجود داشته باشد موضوع توسط رئيس امور مالياتي مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مذكور مورد رسيدگي و حل و فصل قرار
مي گيرد در غير اين صورت با ارجاع پرونده از سوي رئيس امور مالياتي مربوط ، در اجراي تبصره ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم ، پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد .

 بند 43 - مرجع تصويب دستورالعمل

اين دستور العمل در 43 بند و 13 تبصره توسط معاونت فني و حقوقي سازمان تنظيم و پيشنهاد شده كه در اجراي ماده 54 آئين نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور رسيده و براي كليه واحدهاي تابعه سازمان ، هيأتهاي حل اختلاف  مالياتي ، مأموران مالياتي و مؤديان لازم الاتباع است .

 


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 22:30  توسط امین نظری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ به منظور ارایه برخی از اطلاعات اولیه به منظور کمک به دانشجویان رشته حسابداری ، کارآموزان و علاقمندان علم حسابداری و حسابرسی تهیه و تنظیم گردیده است . در مواردی از مطالب سایتها یا وبلاگهای دیگر اقتباس شده است.لازم میدانم از همکارانی که از بدو ورود بنده به حرفه حسابرسی همواره مشوق و راهنمای من بوده اند تشکر نمایم.در صورت داشتن مطلب یا مقاله برای درج در این وبلاگ با ایمیل های زیر تماس بگیرید.
امین نظری
Nazari.auditor@gmail.com
Nazari_accounting@yahoo.com
yahoo id: aryaee_amin_698
موبایل:09365656286

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
30 یا 30
جویندگان کار بخوانند
مدیریت کسب و کار
رایــــــــــــــــــــــانه
سایر
عکسهــــــا
تاییدیه ها
قانون کار و بیمه
مالیات بر ارزش افزوده1
آموزش
چک لیست ها و برنامه های حسابرسی
مالیات بر ارزش افزوده2
موارد مرتبط باقانون تجارت
صورت های مالی
اصول رزومه نویسی
اصول شرکت در مصاحبه استخدامی
کار...کاریابی...موفقیت در کار
کاربرگهای رسیدگی
حسابرسی رایانه ای
حسابرسی مالیاتی
صورت جریان وجوه نقد
سفارشات خارجی
محاسبه حقوق و دستمزد در اکسل
حسابرسی قیمت تمام شده
حسابرسی هزینه ها
حسابرسی فروش
حسابرسی موجودی مواد و کالا
پرونده های حسابرسی
پرسش و پاسخ های مالیاتی
حسابرسی تسهیلات مالی
سایت های ایرانی مفید
سرمایه
دفاتر قانونی
حسابها و اسناد دریافتنی
موضوعات غیر مرتبط با حسابرسی
انبارگردانی
شروع عملیات حسابرسی
نسبتهای مالی
حسابداری پیمانکاری
دارایی های ثابت
دانــــــلودهــــــــا
بخشنامه های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری
نمونه فرمهای مالیاتی - چک لیستها و برنامه رسیدگیها
کتــــــــابهــــــــــــــا
حسابداری صنعتی
پیوندها
پایگاه قوانین مالیاتی کشور
سامانه‌ قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس
وبسایت حقوقی و مالیاتی ماتیکان
جامعه حسابداران رسمی ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداری ایران
نرم افزار برای موبایل
سازمان حسابرسی
نشریه حسابرس
بانک مرکزی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان بورس اوراق بهادار
پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سایت خبری الف
وزارت کار و امور اجتماعی
دانشگاه پیام نور
سازمان سنجش
بخشنامه های مالیاتی مهم
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی
1000 سایت مفید
مرکز تحلیل اخبار اقتصادی ایران
مركز اطلاعات فني ايران
آرشيو نرخ ارز
روزنامه رسمي
اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران
روزنامه‌هاي ايران
سايت مجموعه قوانين كشور
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان محاسبات
سازمان مدیریت صنعتی
شبکه علمی کشور
سازمان اسناد و کتابخانه ملیِ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
پرتال اخباردانشگاهی کشور
نقشه تهران با قابلیت جستجو
سایت مفید در ضمینه IT
درگاه خدمات الکترونیکی ایران
انجمن مشاوران مدیریت ایران
درگاه ملی خدمات الکتریکی ایران
سازمان هواشناسی
اخبار اقتصادی
روزنامه رسمی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پایگاه خبری خبر آنلاین
قیمت لحظه ای ارز و طلا و ...
نقشه آنلاین ترافیک تهران
تقویم
سايت‌ تحليل و تشخيص جهاني در وب
نمایش زنده قیمت طلا،سکه و ارز
سایت شبکه رادیویی اقتصاد
شبا (شناسه حساب بانكی ایران) SHEBA
قیمت زنده طلا سکه و ارز
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

  • Yahoo Status by RoozGozar.com

    Yahoo Status by RoozGozar.com