بنــام یگــــــــانه حســابــــرس عــادل خدمات قابل ارائه گروه به این شرح است : حسابرسی مالی ، حسابرسی مالیاتی ، مشاوره مالیاتی ، معرفی حسابدار ، انجام پروژه های حسابداری ، اصلاح حساب ، تهیه صورتهای مالی ، تهیه اظهارنامه مالیاتی ، تهیه اظهارنامه ارزش افزوده جهت انجام مشاوره روزهای غیر تعطیل از ساعت 10 الی 21 با شماره 02212 28 0912 تماس حاصل فرمایید حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی - گردش وجوه نقد

اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد :

سنجش نقدينگي و ارزيابي توان واحد انتفاعي در ايفاي به موقع تعهدات، پرداخت سود وتأمين نيازهاي نقدي. كمك به عمليات از طريق شناسايي ارتباط بين عمليات وگردش وجوه نقد مربوط وتفسير درباره سود .

ارزيابي فعاليت هاي تامين مالي وسرمايه گذاري واحد انتفاعي .

مقايسه صورت گردش وجوه نقد با ساير صورتهاي مالي اساسي :

غير از صورت گردش وجوه نقد، صورتهاي مالي اساسي ديگري مثل ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت حساب سود انباشته مي باشد .

ترازنامه هر مؤسسه وضعيت مالي يك مؤسسه را درتاريخ تهيه ترازنامه نشان مي دهد و اكثريت اقلام آن تاريخي هستند. اقلام ترازنامه نشان دهنده نتايج تصميم گيري عملياتي در گذشته ، وضع سرمايه گذاريهاو تامين مالي در گذشته يعني مانده داراييها و بدهيهاي پرداخت نشده و حقوق صاحبان سهام را نشان مي دهد .

صورت حساب سود و زيان هر دوره ، عملكرد موسسه را بر اساس ارزش پولي ونتيجه عمليات يك دوره را كه دراثرفعاليتهاي عملياتي باعث تغييراتي در خالص دارائيها شده اند بيان مي كند.

صورت حساب سود انباشته، ميزان سود انباشته سالهاي قبل و تغييرات آن را در دوره جاري مشخص مي سازد .

2-7-  مفهوم ورود و خروج وجوه نقد :

هر گونه فعاليتي كه در اثر آن وجوه نقد اوليه مؤسسه اضافه شود، ورود وجوه نقد به مؤسسه تلقي مي گردد و بر عكس هر فعاليتي كه موجب مصرف وجوه نقد مؤسسه گردد به نام خروج وجوه نقد ناميده مي شود . عمده ترين فعاليتهايي كه منجر به افزايش وجوه نقد و در نتيجه جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه را فراهم مي سازد عبارتند از :

1- فروش كالا و ارائه خدمات .

2- فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت وكوتاه مدت .

3- فروش انواع ، ماشين آلات و تجهيزات و ساير دارائيهاي مالي نامشهود .

4- دريافت وام وهرگونه استقراض .

5- سرمايه گذاري مجدد و هرگونه افزايش مستقيم نقدي در سرمايه مؤسسه توسط صاحبان آن .

6- دريافت هداياي نقدي و دريافت خسارات ناشي از رأي محاكمه صالحه .

عمده ترين فعاليتهايي كه باعث خروج وجوه نقد از موسسه مي گردد عبارتند از:

1- خريد انواع كالاهايي كه براي فروش عرضه مي شود  .

2- پرداخت انواع هزينه ها (مزد كساني كه براي موسسه كار انجام مي دهند ).

3- خريد انواع سرمايه گذاريهاي بلند مدت يا كوتاه مدت .

5- خريد انواع دارائيهاي بلند مدت شامل اموال، ماشين آلات ، تجهيزات و نامشهود .

6- پرداخت وامها و ساير بدهيها و پرداخت سود به صورت نقد به سهامداران پرداخت خسارت ناشي از رأي محاكمه صالحه . در موقع فروش دارائي ها شامل ، سرمايه گذاري ها ، اموال و تجهيزات ، ماشين آلات و ساير دارائي هاي نامشهود ، وجوه دريافت مي شود ، هم چنين هنگام دريافت وام و ايجاد بدهي وسرمايه گذاري مجدد از طرف صاحبان مؤسسه ، وجوه نقد دريافت مي گردد پس مي توان جريان هاي ورودي وجوه نقد به مؤسسه را به سه دسته خلاصه كرد :

1- فروش دارائيهاي غير نقدي و خدمات يعني كاهش دارائي غير نقدي .

 

2- افزايش بدهي ها يعني اخذ وام وكسب استقراضها از ديگران .

3- افزايش حقوق صاحبان سهام درنتيجه افزايش و انتشارسهام جديد .

 

در هنگام تحصيل دارائي هاي غير نقدي يعني افزايش دارائي هاي غير نقدي بايستي وجوه نقد پرداخت شود هم چنين موقع پرداخت انواع بدهيها و بازخريد اوراق قرضه يعني كاهش در بدهي ها وكاهش در حقوق صاحبان سهام شامل ، پرداخت سود سهام به سهامداران يا بازخريد انواع سهام ممتاز و سهام خزانه ، بايستي وجوه نقد پرداخت گردد لذا عمده موارد كه خروج وجوه نقد از مؤسسه را ايجاد مي نمايد :

1- افزايش در دارائي هاي غير نقدي

2- كاهش در بدهي ها .

3- كاهش درحقوق صاحبان سهام .

3-7-  طبقه بندي اطلاعات در صورت حساب گردش وجوه نقد .

فعاليتهايي كه هرموسسه انجام مي دهد :

1- فعاليتهاي عملياتي يعني اعمالي كه منجر به كسب سود و زيان شده است .

2- فعاليت هاي سرمايه گذاري يعني اعمالي كه براي خريد و فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت يا كوتاه مدت انجام مي شود .

3- فعاليت هاي تأمين پولي يعني اعمالي كه شامل استقراض و دريافت سرمايه گذاري جديد و بازپرداخت وجوه استقراضي و سود سهام و خريد سهام خزانه و سهام ممتاز مي گردد . با توجه به اين سه مورد كه هر مؤسسه انجام مي دهد به 3  طبقه كلي تقسيم كرد . ابتدافعاليت هاي عملياتي و سپس فعاليت هاي سرمايه گذاري و فعاليت هاي سرمايه گذاري و فعاليتهاي تأمين مالي از نظر ورود و خروج وجوه نقد نوشته مي شود و در پايان افزايش يا كاهش خالص از سه بخش فعاليتهاي فوق الذكر محاسبه مي گردد كه مبلغ موجود بايد با تفاوت موجودي نقد درابتدا و انتهاي دوره مالي برابري كند . پس براي تنظيم صورت گردش وجوه نقد جريانهاي ورودي و خروجي وجوه در ارتباط با سه بخش فعاليت عملياتي ، سرمايه گذاري وتامين مالي محاسبه گردد .

4-7 - ورود  و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي عملياتي :

فعاليتهايي كه منجر به سود و زيان يا اجري اهداف اصلي مؤسسه مي شود را فعاليتهاي عملياتي مي گويند در   فعاليت هاي عملياتي هزينه ها پرداخت مي شود(خروج وجوه نقد) و درآمدها دريافت مي شود (ورود وجوه نقد) و تفاوت درآمدها و هزينه ها سود ويژه و يا زيان ويژه خواهد بود كه اگر حسابداري ثبت و ضبط رويدادهاي مالي به روش نقدي باشد يعني هزينه هايي كه فقط نقداً پرداخت شد و درامدهايي كه فقط نقداً دريافت شد، ثبت شده باشد نماينده مبلغ افزايش يا كاهش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي خواهد بود .

 

5-7 - ورود و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي سرمايه گذاري :

فعاليت هاي سرمايه گذاري

ورود وجوه نقد در فعاليت هاي سرمايه گذاري :

1- فروش دارائي هاي غير جاري مشهود و نامشهود .

2- دريافت وجه اسناد دريافتي غير تجاري .

3- دريافت وجه سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت كه مشابه  وجه نقد نيستند .

خروج وجوه نقد در فعاليتهاي سرمايه گذاري :

1- خريد انواع دارائيهاي غير جاري مشهود و نامشهود .

2- پرداخت وام به ديگران با دريافت اسناد دريافتي غير تجاري .

3- خريد و پرداخت وجه انواع سرمايه گذاريها كه شبه نقد نيستند .

مثلاً :

ممكن است گفته شود حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت در سهام ساير شركتها در ابتداي دوره 1000 ريال

و در پايان دوره 900 ريال مي باشد در اين صورت

900-1000=100

ريال كاهش در حساب سهام ساير شركتها وجود دارد كه بايستي اين كاهش ناشي از فروش سهام ساير شركت ها وجود داردكه در نتيجه فروش سهام به مبلغ 100 ريال وجه نقد وارد موسسه شده و لذا مبلغ 100 ريال افزايش در ورود وجوه نقد به مؤسسه وجود دارد . ولي اگر ضمن اطلاعات اضافي عنوان شود كه در طول دوره مبلغ 700 ريال سهام شركت الف خريداري شده و مبلغ 800 ريال از سهام شركت ب كه قبلاً تحصيل شده بود

فروش رفته است در اين صورت براي گزارش كامل ورود و خروج وجوه نقد نبايستي فقط 100 ريال كاهش سهام ساير كشورها به نام افزايش ورود وجوه نقد در پايان جريانات نقدي نوشته شد . بلكه بايد 700 ريال خريد سهام شركت الف به عنوان افزايش خروج وجوه نقد ومبلغ 800 ريال فروش سهام شركت ب به عنوان افزايش ورود وجوه نقد به موسسه در صورتحساب جريانات نقدي درج گردد .

6-7 -  ورود  و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي تأمين مالي و پولي :

مؤسسات براي انجام فعاليت هاي سرمايه گذاري ، نياز به پول و انواع ديگر مال را دارند براي تأمين نيازهاي پولي مؤسسه اولين راه ، سرمايه گذاري يا افزايش سرمايه صاحبان مؤسسه در مؤسسه است . راه دوم استقراض و ايجاد بدهي بلند مدت وكوتاه مدت مي باشد .

براي تأمين انواع ديگر مال كه مورد نياز اقدام كند ولي در بعضي مواقع براي تحصيل اموال مورد نياز مؤسسه از عمليات تأمين مالي پولي نيز استفاده مي كند مثل خريد

ساختمان و يا ساير اموال در قبال صدور  و تحويل سهام جديد سرمايه كه يك نوع فعاليت مالي و سرمايه گذاري توأم محسوب مي شود البته از نوع فعاليت هاي مال غير پولي.

بنابراين فعاليتهاي مالي پولي مؤسسه در بدهيهاي بلند مدت و بدهي كوتاه مدت غير تجاري و غير عملياتي و افزايش حقوق صاحبان سهام با افزايش جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه مي گرددو برعكس هرگونه پرداخت گونه بدهي هاي بلند مدت و بدهي غير عملياتي وغير تجاري وكاهش حقوق صاحبان سهام باعث كاهش جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه خواهد شد

+ نوشته شده در  جمعه سوم آبان ۱۳۸۷ساعت 0:42  توسط امین نظری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ به منظور ارایه برخی از اطلاعات اولیه به منظور کمک به دانشجویان رشته حسابداری ، کارآموزان و علاقمندان علم حسابداری و حسابرسی تهیه و تنظیم گردیده است . در مواردی از مطالب سایتها یا وبلاگهای دیگر اقتباس شده است.لازم میدانم از همکارانی که از بدو ورود بنده به حرفه حسابرسی همواره مشوق و راهنمای من بوده اند تشکر نمایم.در صورت داشتن مطلب یا مقاله برای درج در این وبلاگ با ایمیل های زیر تماس بگیرید.
امین نظری
Nazari.auditor@gmail.com
Nazari_accounting@yahoo.com
yahoo id: aryaee_amin_698
موبایل:09365656286

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
30 یا 30
جویندگان کار بخوانند
مدیریت کسب و کار
رایــــــــــــــــــــــانه
سایر
عکسهــــــا
تاییدیه ها
قانون کار و بیمه
مالیات بر ارزش افزوده1
آموزش
چک لیست ها و برنامه های حسابرسی
مالیات بر ارزش افزوده2
موارد مرتبط باقانون تجارت
صورت های مالی
اصول رزومه نویسی
اصول شرکت در مصاحبه استخدامی
کار...کاریابی...موفقیت در کار
کاربرگهای رسیدگی
حسابرسی رایانه ای
حسابرسی مالیاتی
صورت جریان وجوه نقد
سفارشات خارجی
محاسبه حقوق و دستمزد در اکسل
حسابرسی قیمت تمام شده
حسابرسی هزینه ها
حسابرسی فروش
حسابرسی موجودی مواد و کالا
پرونده های حسابرسی
پرسش و پاسخ های مالیاتی
حسابرسی تسهیلات مالی
سایت های ایرانی مفید
سرمایه
دفاتر قانونی
حسابها و اسناد دریافتنی
موضوعات غیر مرتبط با حسابرسی
انبارگردانی
شروع عملیات حسابرسی
نسبتهای مالی
حسابداری پیمانکاری
دارایی های ثابت
دانــــــلودهــــــــا
بخشنامه های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری
نمونه فرمهای مالیاتی - چک لیستها و برنامه رسیدگیها
کتــــــــابهــــــــــــــا
حسابداری صنعتی
پیوندها
پایگاه قوانین مالیاتی کشور
سامانه‌ قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس
وبسایت حقوقی و مالیاتی ماتیکان
جامعه حسابداران رسمی ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداری ایران
نرم افزار برای موبایل
سازمان حسابرسی
نشریه حسابرس
بانک مرکزی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان بورس اوراق بهادار
پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سایت خبری الف
وزارت کار و امور اجتماعی
دانشگاه پیام نور
سازمان سنجش
بخشنامه های مالیاتی مهم
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی
1000 سایت مفید
مرکز تحلیل اخبار اقتصادی ایران
مركز اطلاعات فني ايران
آرشيو نرخ ارز
روزنامه رسمي
اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران
روزنامه‌هاي ايران
سايت مجموعه قوانين كشور
بانک اطلاعات نشریات کشور
دیوان محاسبات
سازمان مدیریت صنعتی
شبکه علمی کشور
سازمان اسناد و کتابخانه ملیِ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
پرتال اخباردانشگاهی کشور
نقشه تهران با قابلیت جستجو
سایت مفید در ضمینه IT
درگاه خدمات الکترونیکی ایران
انجمن مشاوران مدیریت ایران
درگاه ملی خدمات الکتریکی ایران
سازمان هواشناسی
اخبار اقتصادی
روزنامه رسمی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پایگاه خبری خبر آنلاین
قیمت لحظه ای ارز و طلا و ...
نقشه آنلاین ترافیک تهران
تقویم
سايت‌ تحليل و تشخيص جهاني در وب
نمایش زنده قیمت طلا،سکه و ارز
سایت شبکه رادیویی اقتصاد
شبا (شناسه حساب بانكی ایران) SHEBA
قیمت زنده طلا سکه و ارز
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

  • Yahoo Status by RoozGozar.com

    Yahoo Status by RoozGozar.com